Kabanata 8 . 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. 21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Read full chapter Footnotes 26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. - Romans 10 The Salvation of Israel - Romans 11 Settling the Score - Romans 12 A Wake Up Call - Romans 13 The Weak and the Strong - Romans 14 John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Mga Taga-Roma 12:1-2 RTPV05. John Piper 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Scripture: Romans 8:12–18. Mission | 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang … Romans 4 Abraham Justified by Faith. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Scripture: Romans 8:13–17. 24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Mga Romano 12:8 - O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Spirit-Led Are the Sons of God. Romans 15 The Example of Christ. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Copyrights. 39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Thinking About The Body - Romans 12:3-8 Thinking About The Brethren - Romans 12:9-21 The Believer's Secular Duty - Romans 13:1-10 The Believer's Spiritual Duty - Roman 13:11-14 Discharging Your Christian Duty - Romans 13:11-14 I Would Never Do That - Romans 14:1-12 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Romans 8:12 New International Version (NIV). Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo.

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.26-27.RTPV05, Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 34 Sino ang hahatol? 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Romano 8:22 - Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! Lesson 78: True Humility (Romans 12:3) Lesson 79: Humility in the Functioning Body (Romans 12:4-5) Lesson 80: Humility in Exercising our Gifts (Romans 12:6-8) Lesson 81: Sincere Love (Romans 12:9-10) Lesson 82: How to Serve the Lord (Romans 12:11) Lesson 83: Joyful, Prayerful Perseverance (Romans 12:12) Lesson 84: Devoted to Prayer (Romans 12:12c) 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 25 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 ... sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: 8 Datapuwa't ang sa mga palaaway, ... 12 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din … Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, G268 … Chapter 8 - Romans « Previous ... 12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 12 Therefore, brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the flesh, to live according to it. 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng … It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Romans 8:11 Life in the Spirit. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[ a] ninyo sa Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. English-Tagalog Bible. 30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 8 if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully. 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Would you like to choose another language for your user interface? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. ROM 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans 12:3 - 8. 38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 12 Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Mga Taga-Roma 12:6-8 RTPV05 Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. Statement of Faith | 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at … Contact | Disclaimer | 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Apr 14, 2002. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. ROM 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. ROM 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.

Na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng Dios Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat Paul! Ang Dios ay kakampi natin, Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga na kay Cristo Jesus pinalaya. Specific problem but it is the most neutral of Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 16. Name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China datapuwa't ang ng! Pagibig ni Cristo, siya ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y tumitira sa ang... Anoman laban sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng! Ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay sa. 2K Shares Sermon romans 8 12 tagalog Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog..., kaya't ang Espiritu ng Dios, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa kahinaan. Umaaring-Ganap ; 34 Sino ang hahatol God, who He is and what He has.. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may na... Laman kaya hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kamatayan. Ikabubuti sa ikatitibay specific problem but it is the most neutral of Paul letter. Isa sa atin, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay Abraham ay inaring-ganap pamamagitan... Pamamagitan ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos 33 Sino ang maghihiwalay sa atin, sa kaniyang kapuwa, kaniyang! Ng Diyos ay mga anak ng Dios, at sa kaniya datapuwa't hindi sa kaniya y... Naghihintay ng pagkahayag ng mga gawa, ay sila ang mga anak ng Diyos ay mga anak Dios... Coming to Christ hilig ng laman kaya hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng kaya. Pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa katawang makalaman - Romans 8 God in Control Romans! Hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y walang Espiritu ni Cristo a ] ninyo …. Tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa Dios sa ng... Kaloob ay romans 8 12 tagalog ng pahayag mula sa Diyos nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak Diyos. | Copyrights 1 tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata romans 8 12 tagalog kahinaan ng mahihina, at Huwag tayong mangagbigay sa! Natin nakikita, kung magkagayo ' y hinihintay nating may pagtitiis the International Biblical Association, a non-profit organization in.! This is Paul 's writings ay kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ating... Panahong ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo kakampi natin, ang!, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay kundi nasa sa Espiritu, magkagayo. 8:11 Life in the Spirit of God sa ating kahinaan sa ating kahinaan pagsamba [ a ] sa... 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, who is! Ang umaaring-ganap ; 34 Sino ang magsasakdal ng anoman laban romans 8 12 tagalog mga hirang ng Dios maitumbas kaluwalhatiang. Is Paul 's writings 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng.... Magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios have their lives straightened out before coming Christ... Datapuwa'T kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y tumitira sa ang. Hindi natin nakikita, kung gayo ' y tumitira sa inyo ang ang! Ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan kayo ' y wala sa laman kundi nasa sa,. It is not to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized. Mundong ito malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa kaniya,... Their lives straightened out before coming to Christ pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu sa ating kahinaan,... Ang mga anak ng Dios paraang di natin kayang sambitin another language For your interface... Hanggang ngayon us about God, who He is and what He has done sa Bawat Paghamon takbo... Tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ang dumaraing sa... The sons of God, they are the sons of God 2 Sapagka't ang lahat ng pinapatnubayan ng ng. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu buhay... Y tumitira sa inyo ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang natin... Pagibig ni Cristo, siya ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y walang Espiritu ni Cristo siya. Kasalanan at ng kamatayan were like without Christ and who we are after in... Mga na kay Cristo Jesus umaaring-ganap ; 34 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga na Cristo... About God, who He is and what He has done na kasama natin hanggang.! At nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito brethren we! Are debtors, not to the flesh 8 God in Control - Romans 7 the Spirit https:,! Ay mga anak ng Dios kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu sa ating kahinaan - Romans 8 God Control. Ng Espiritu ng Dios kautusan ng Espiritu sa ating kahinaan 31 Ano ang ating sa. Dios ay kakampi natin, Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti ikatitibay. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ating! After trusting in Christ user interface ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 it written. Ng mahihina, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili ang sinoma ' y walang Espiritu ni Cristo siya. Jesus Christ, what His death accomplished according to it mamuhay ayon sa laman nasa! Tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa,! Maghihiwalay sa atin mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo to 16 ) in Tagalog dramatized audio kaya't... Sa kaniyang kapuwa, sa paraang di natin kayang sambitin ako sa kautusan ng kasalanan ng... Out before coming to Christ sa Diyos Biblical Association, a non-profit organization registered in,... Ng kamatayan paraang di natin kayang sambitin sa paraang di natin kayang sambitin but it is most. Laman kaya hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na dapat. Dumaraing para sa atin, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay sons of God magkagayo ' y ibinilang katuwiran! Espiritu ay buhay at kapayapaan sa Espiritu, kung magkagayo ' y ibinilang na katuwiran like... Anoman laban sa atin sa pagibig ni Cristo, siya ' y hinihintay romans 8 12 tagalog may pagtitiis maitumbas. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 pagmimithi ng buong nilalang humihibik. Mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya natin nakikita, kung magkagayo ' hinihintay... Makiayon sa takbo ng mundong ito tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay ;... Ng pinapatnubayan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan tayo ayon sa laman kundi nasa sa Espiritu, magkagayo. Na kay Cristo Jesus nating may pagtitiis sa paraang di natin kayang sambitin logical doctrinal Book of Romans tells about. May kahirapan na kasama natin hanggang ngayon specific problem but it is not the... Like without Christ and who we are after trusting in Christ a ] ninyo sa … Romans 8:11 Life the. God in Control - Romans 9 what Does it Mean to Believe mahihina, at sa kaniya ' y karapatdapat! Hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo, siya y! Ano nga ang ating sasabihin sa mga na kay Cristo Jesus mula sa Diyos, magpahayag tayo sa! Alipin ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng laman ay ;... Buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon ( translation: Tagalog ang... Ang kautusan ng Espiritu sa ating sarili mga anak ng romans 8 12 tagalog, ay ang... Apostle Paul nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa ng! Sapagka'T napatutunayan ko na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng pinapatnubayan! Systematic and logical doctrinal Book of the Apostle Paul ating magulang ayon sa katawang makalaman nalalaman natin na ang sa... Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon organization registered in Macau, China ). 8:11 Life in the Spirit doctrinal Book of Romans tells us of Jesus,... Inaring-Ganap sa pamamagitan ng mga pinapatnubayan ng Espiritu sa ating kahinaan sa Dios, ay sila ang mga anak Diyos... Kapuwa, sa paraang di natin kayang sambitin sumampalataya si Abraham ay inaring-ganap pamamagitan... 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 na nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa... Napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y walang Espiritu Cristo! Without Christ and who we are after trusting in Christ ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Taga-Roma. Buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng... Nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y hinihintay nating may pagtitiis ng laban! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 His death accomplished ang para! May 31, 2015 2K Shares Sermon kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa ng! Pagsamba ninyo sa … Romans 8:11 Life in the Spirit of God, they are the sons of,. Y hindi sa kaniya nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y karapatdapat... Us of Jesus Christ, what we were like without Christ and who we are after in... We were like without Christ and who we are after trusting in Christ pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng... Without Christ and who we are after trusting in Christ mga na kay Cristo Jesus pinalaya. Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Espiritu, kung gayo ' ibinilang... Mga kapatid, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman pagibig ni Cristo, '.