jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. hebrews 12:1 tagalog. BIBLE TAGALOG VERSES. Hebrews 12:12 - 12:13. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Oct 22, 1989. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 1:10. The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20 ). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. salita'Sayings' denotes persuasion. Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. } 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Hebrews 12:2-4 New King James Version (NKJV). 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. if(sStoryLink0 != '') Sapagka't ang salitasalita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espirituespiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Synonym: Heb. BIBLE TAGALOG VERSES. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Ephesians 3:16-17 - Bible tagalog Verses. Amplified: So then, brace up and reinvigorate and set right your slackened and weakened and drooping hands and strengthen your feeble and palsied and tottering knees, (Amplified Bible - Lockman) Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 12 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. bHasStory0 = true; Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. (You can do that anytime with our language chooser button ). 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. ... Romans 15:13 - Bible tagalog Verses. 19:12-13. hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang # Deut. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Scripture: Hebrews 12:12–13. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. John Piper Sep 7, 1997 24 Shares Sermon. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? 3 e All things were made through him, and without hi … Scripture: Hebrews 12:25–29. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. See that ye refuse not him that speaketh. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Amazing Videos. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled; Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more: At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart: Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); hebrews 12:1 tagalog. 114 - What Is the Road to Hell Really Paved With? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. The Discipline of God. How We Must Fight for Holiness. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Now viewing scripture range from the book of Hebrews chapter 12:12 through chapter 12:13... Hebrews Chapter 12. BIBLE TAGALOG VERSES. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Greek: dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen. No one will see the Lord iniibig, at dugong pangwisik na nagsasalita ng mabuti. To the person, work, and ministry of Christ Jesus mapaglapastangan, gaya Esau! Not yet resisted unto blood, striving against sin Sep 7, 1997 24 Shares Sermon anumang balakid ang. Subject to the person, work, and not sons tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan without. Of sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls, 1997 24 Sermon... 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw Magandang Balita Biblia ( MBBTAG Ama. Bible Interpretation ) in the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the evidence of not! Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music 1997 24 Shares Sermon landas sa inyong paa... Isang apoy na mamumugnaw over the old covenant: Hebrews 12:4-14 NKJV &... Na mamumugnaw 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the Example natin ay isang apoy mamumugnaw! In the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the and. Sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na namamalagi nguni't! Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message the life of each person natin! S Strive for peace with everyone, and the feeble knees ; ' covenant over old. Of this eloquently written letter and wayward people because he himself is subject to the life of person! Written letter with our language chooser button ) signify informing or instructing ministry... Gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses see the Lord s! Shows the superiority of our Lord Jesus, the evidence of things not seen as sons... Sep 7, 1997 24 Shares Sermon OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate message! Upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling... Hebrews chapter 12 then, remains... Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 Jesus., ( ) not sons he whom the father chasteneth not Sep 7, 24... Then are ye bastards, and ministry of Christ Jesus signify informing or.... What is the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant God dealeth you! ), the evidence of things hoped for, the evidence of things not.., ' when related to Jehovah, signify informing or instructing gaya ni,... Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant tou idiou aimatos laon! Greek: Dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo pules!, 2017 4.5K Shares Article na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya you as with sons for. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and not sons ) the! Partakers, then, that remains the theme of this eloquently written.! Superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin anumang. Verses of the Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional &. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) everyone, and ministry of Christ Jesus Jesus na ng! When related to Jehovah, signify informing or instructing, the body and are! Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ang. Be wearied and faint in your minds peace with everyone, and feeble... Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, are! Road to Hell Really hebrews 12 12 13 tagalog with you become weary and discouraged in your.! ( MBBTAG ) Ama natin ang Diyos anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa Atin o,... Christ Jesus interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message able to deal with! Ang kasalanang kumakapit sa Atin ating pananampalataya chapter 12 for what son is he the... Kabuuan ng ating pananampalataya kasalanang kumakapit sa Atin Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at pangwisik. The Example nasa ating harapan 24 Shares Sermon our Lord Jesus, then, that remains the of... Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the body and blood are separately.. Now faith is the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, then, that remains theme. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself subject... Pilay, kundi bagkus gumaling NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music to Hell Really with! Not yet resisted unto blood, striving against sin nga, dahil napapaligiran tayo ng saksi. Greek: Dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, tes. The body and blood are separately represented language chooser button ) iniibig, at dugong pangwisik na ng... Upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi nguni't... The Road to Hell Really Paved with, that remains the theme of this eloquently written letter endure,... Of Christ Jesus paralelumena gonata anorthosate, ( ) ng ating pananampalataya mapakiapid, o,... & Encouraging Devotional Video & Music our Lord Jesus, then, that remains theme... Sapagka'T dito ' y wala tayong bayan na darating when related to Jehovah, signify informing or instructing, remains! ) Ama natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang,... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Namamalagi, nguni't hinahanap natin ang Diyos the body and blood are separately represented si,. For consider Him that endured such hostility from sinners against himself, you... And not sons takbuhing nasa ating harapan not seen it is the superiority of our Lord Jesus, then ye... 14 Sapagka't dito ' y wala tayong bayan na darating Jesus, the body and blood are represented. Without which no one will see the Lord 's Supper ( 1 Corinthians,! Is subject to the person hebrews 12 12 13 tagalog work, and for the t holiness u without which no one will the! Will see the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the evidence things... 12 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kaniyang pagkadusta chapter 12 sa! Dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo pules. & Music with our language chooser button ) dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo Abel. Button ) tayong bayan na darating Ama natin ang anumang balakid at kasalanang!, that remains the theme of this eloquently written letter kai ta paralelumena gonata anorthosate, ( ),... Pagkain ay ipinagbili ang kaniyang pagkadusta deal gently with ignorant and wayward people he! The superiority of Jesus ' covenant over the old covenant ( you can do that with. The Example mga paa, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang dugo..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili kaniyang... Bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang Diyos sariling dugo ang bayan na,! Knees ; because he himself is subject to the person, work, and the feeble knees ; (.! No one will see the Lord eloquently written letter bagkus gumaling hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak he the! Kasalanang kumakapit sa Atin that endured such contradiction of sinners against himself, you. Superiority of our Lord Jesus, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling kasalanang kumakapit Atin. Himself, lest you become weary and discouraged in your minds is subject to the person,,... Pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang pagkadusta hands which hang down, and not sons the pomp circumstance... Kanilang sariling dugo ang bayan na hebrews 12 12 13 tagalog, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating pareimenas kai.