42:4 Ang mga bagay na ito ay aking naaalaala, at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko, kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Dios, na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. 64:1 Dinggin mo ang tinig ko, Oh Dios, sa aking hibik: ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway. 74:23 Huwag mong kalimutan ang tinig ng iyong mga kaaway: ang ingay niyaong nagsisibangon laban sa iyo ay patuloy na lumalala. 28:5 Sapagka't ayaw nilang pakundanganan ang mga gawa ng Panginoon, ni ang kilos man ng kaniyang mga kamay, kaniyang ibabagsak sila, at hindi sila itatayo. 69:35 Sapagka't ililigtas ng Dios ang Sion, at itatayo ang mga bayan ng Juda; at sila'y magsisitahan doon, at tatangkilikin nila na pinakaari. 56:6 Sila'y nagpipisan, sila'y nagsisipagkubli, kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang, gaya ng kanilang pagaabang sa aking kaluluwa. 29:4 Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan; ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. 108:5 Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas sa mga langit: at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ng buong lupa. 118:7 Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin: kaya't makikita ko ang nasa ko sa kanila na nangagtatanim sa akin. 12:7 Iyong iingatan sila, Oh Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailan man. 47:7 Sapagka't ang Dios ay Hari ng buong lupa: magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pagunawa. 37:37 Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. 73:3 Sapagka't ako'y nanaghili sa hambog, nang aking makita ang kaginhawahan ng masama. 71:24 Ang dila ko naman ay magsasalita ng iyong katuwiran buong araw: sapagka't sila'y nangapahiya, sila'y nangalito, na nagsisihanap ng aking kapahamakan. 109:30 Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon; Oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan. 119:166 Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. At sabihin ng buong bayan, Siya nawa. 39:2 Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti; at ang aking kalungkutan ay lumubha. 57:5 Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas ng mga langit; mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa. 48:14 Sapagka't ang Dios na ito ay ating Dios magpakailan-kailan man: siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. 55:5 Katakutan at panginginig ay dumating sa akin, at tinakpan ako ng kakilabutan. 20:7 Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo: nguni't babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Dios. 31:15 Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay: iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway, at sa mga nagsisiusig sa akin. 120:3 Anong maibibigay sa iyo, at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila? 118:26 Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon: aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. 119:110 Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 61:4 Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailan man: ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. 33:17 Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan; 33:18 Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob; 33:19 Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. 84:10 Sapagka't isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kay sa isang libo. 62:10 Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. 119:48 Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. 111:4 Kaniyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin: ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Purihin ninyo ang Panginoon. 140:8 Huwag mong ipagkaloob, Oh Panginoon, ang mga nasa ng masama; huwag mong papangyarihin ang kaniyang masamang haka; baka sila'y mangagmalaki. 101:2 Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad: Oh kailan ka pasasa akin? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? 34:5 Sila'y nagsitingin sa kaniya, at nangaliwanagan: at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailan man. 97:4 Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan: nakita ng lupa, at niyanig. 119:5 Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 113:6 Na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nangasa sa langit at sa lupa? 102:15 Sa gayo'y katatakutan ng mga bansa ang pangalan ng Panginoon. 59:4 Sila'y nagsisitakbo at nagsisihanda na wala akong sala: ikaw ay gumising na tulungan mo ako, at masdan mo. 119:16 Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 119:8 Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. 42:11 Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? 10:4 Ang masama, sa kapalaluan ng kaniyang mukha, ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. 124:1 Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon. 150:3 Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak: purihin ninyo siya ng salterio at alpa. 119:102 Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. 50:2 Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. 45:13 Ang anak na babae ng hari ay totoong maluwalhati sa bahay-hari. 139:22 Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. 5:3 Oh Panginoon, sa kinaumagaha'y didinggin mo ang aking tinig; sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo, at magbabantay ako. 76:10 Tunay na pupurihin ka ng poot ng tao: ang nalabi sa poot ay ibibigkis mo sa iyo. 34:6 Itong abang tao'y dumaing, at dininig siya ng Panginoon. At bakit ka nababagabag sa loob ko? 48:9 Aming inaalaala ang iyong kagandahang-loob, Oh Dios, sa gitna ng iyong templo. 139:1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 84:9 Masdan mo, Oh Dios na aming kalasag, at tingnan mo ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. 38:8 Ako'y nanglalata, at bugbog na mainam: ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob. 2:11 Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig. 101:4 Ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin: hindi ako makakaalam ng masamang bagay. 111:2 Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan. 105:34 Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, at ang mga higad, ay yao'y walang bilang. 119:122 Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 33:12 Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. 24:10 Sino itong Hari ng kaluwalhatian? Kanilang pinagputolputol ng palakol at ng mga pamukpok. 101:1 Aking aawitin ang kagandahang-loob at kahatulan: sa iyo, Oh Panginoon, aawit ako ng mga pagpupuri. 86:15 Nguni't ikaw, Oh Panginoon, ay Dios na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob at katotohanan. 53:6 Oh kung ang kaligtasan ng Israel ay lumabas sa Sion. 148:7 Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, Ninyong mga buwaya, at lahat ng mga kalaliman: 148:8 Apoy at granizo, nieve at singaw; unos na hangin, na gumaganap ng kaniyang salita: 148:9 Mga bundok at lahat ng mga gulod; mga mabungang kahoy at lahat ng mga cedro: 148:10 Mga hayop at buong kawan; nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad: 148:11 Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan; mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa: 148:12 Mga binata at gayon din ng mga dalaga; mga matanda at mga bata: 148:13 Purihin nila ang pangalan ng Panginoon; sapagka't ang kaniyang pangalan magisa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. 105:42 Sapagka't kaniyang naalaala ang kaniyang banal na salita, at si Abraham na kaniyang lingkod. 69:23 Manglabo ang kanilang mga mata, na sila'y huwag makakita; at papanginigin mong palagi ang kanilang mga balakang. 121:8 Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man. 47:2 Sapagka't ang Panginoong kataastaasan ay kakilakilabot; siya'y dakilang Hari sa buong lupa. 68:24 Kanilang nakita ang iyong mga lakad, Oh Dios, sa makatuwid baga'y ang lakad ng aking Dios, ng aking Hari, sa loob ng santuario. 62:1 Sa Dios lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa: sa kaniya galing ang aking kaligtasan. 10:17 Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo: iyong ihahanda ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pakinig: 10:18 Upang hatulan ang ulila at ang napipighati, upang huwag nang makapangilabot ang tao na taga lupa. 132:4 Hindi ako magbibigay ng pagkakatulog sa aking mga mata, o magpapaidlip man sa aking mga talukap-mata; 132:5 Hanggang sa ako'y makasumpong ng dakong ukol sa Panginoon, ng tabernakulo ukol sa Makapangyarihan ni Jacob. 38:19 Nguni't ang aking mga kaaway ay buhay at malalakas: at silang nangagtatanim sa akin na may kamalian ay dumami. (Selah). 106:23 Kaya't sinabi niya, na kaniyang lilipulin sila, kung si Moises na kaniyang hirang ay hindi humarap sa kaniya sa bitak, upang pawiin ang kaniyang poot, upang huwag niyang lipulin sila. 112:5 Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kaniyang aalalayan ang kaniyang usap sa kahatulan. 37:34 Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. 119:13 Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 48:13 Tandaan ninyong mabuti ang kaniyang mga kuta, inyong masdan ang kaniyang mga bahay-hari; upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. 78:64 Ang mga saserdote nila'y nabuwal sa pamamagitan ng tabak; at ang mga bao nila'y hindi nanganaghoy. In the Shadow of Your Wings. 94:11 Nalalaman ng Panginoon ang mga pagiisip ng tao, na sila'y pawang walang kabuluhan. 107:2 Sabihing gayon ng tinubos ng Panginoon, na kaniyang tinubos sa kamay ng kaaway; 107:3 At mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan, at mula sa kalunuran, mula sa hilagaan at mula sa timugan. 18:2 Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. 20:8 Sila'y nangakasubsob at buwal: nguni't kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. 136:5 Sa kaniya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 11:1 Sa Panginoon ay nanganganlong ako: ano't inyong sinasabi sa aking kaluluwa, tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok? (Selah). 80:5 Iyong pinakain sila ng tinapay na mga luha, at binigyan mo sila ng mga luha upang inumin ng sagana. 65:9 Iyong dinadalaw ang lupa, at dinidilig mo, iyong pinayayamang mainam; ang ilog ng Dios ay puno ng tubig: iyong pinagtataanan sila ng trigo, pagka't inihanda mo ang lupa. Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:22 Sa makatuwid baga'y pinakamana sa Israel na kaniyang lingkod: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 39:13 Oh tulungan mo ako, upang ako'y magbawing lakas, Bago ako manaw, at mawala. 37:13 Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. (Selah). 41:4 Aking sinabi, Oh Panginoon, maawa ka sa akin: pagalingin mo ang aking kaluluwa; sapagka't ako'y nagkasala laban sa iyo. 106:46 Ginawa naman niyang sila'y kaawaan niyaong lahat na nangagdalang bihag sa kanila. 119:112 Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. 72:17 Ang kaniyang pangalan ay mananatili kailan man; ang kaniyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw: at ang mga tao ay pagpapalain sa kaniya; tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. 61:1 Dinggin mo ang aking daing, Oh Dios; pakinggan mo ang aking dalangin. 96:3 Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. 136:10 Sa kaniya na sumakit sa Egipto sa kanilang mga panganay: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:11 At kinuha ang Israel sa kanila: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:12 Sa pamamagitan ng malakas na kamay, at ng unat na bisig: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 20. 74:1 Oh Dios, bakit mo itinakuwil kami magpakailan man? 35:7 Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. 48:2 Maganda sa kataasan, ang kagalakan ng buong lupa, siyang bundok ng Sion, sa mga dako ng hilagaan, na bayan ng dakilang Hari. 118:5 Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon: sinagot ako ng Panginoon, at inilagay ako sa maluwag na dako. 81:6 Aking inihiwalay ang kaniyang balikat sa pasan: ang mga kamay niya'y napabitiw sa luwelang. 18:1 Iniibig kita, Oh Panginoon, na aking kalakasan. 117:2 Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. 68:34 Inyong isa Dios ang kalakasan: ang kaniyang karilagan ay nasa Israel, at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga langit. 150:2 Purihin ninyo siya dahil sa kaniyang mga makapangyarihang gawa: purihin ninyo siya ayon sa kaniyang marilag na kadakilaan. 139:15 Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. 119:27 Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. 103:14 Sapagka't nalalaman niya ang ating anyo; kaniyang inaalaala na tayo'y alabok. 119:138 Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. 29:9 Pinapanganganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat: at sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawa't bagay: kaluwalhatian. 135:4 Sapagka't pinili ng Panginoon para sa kaniya si Jacob, at ang Israel na kaniyang pinakatanging kayamanan. 127:3 Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala. 107:35 Kaniyang pinapagiging lawa ng mga tubig ang ilang, at mga bukal ang tuyong lupain. 90:10 Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitong pung taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walong pung taon; gayon ma'y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang; sapagka't madaling napapawi, at kami ay nagsisilipad. 48:1 Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin, sa bayan ng aming Dios, sa kaniyang banal na bundok. 48:4 Sapagka't narito, ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nagsidaang magkakasama. 44:14 Iyong ginawa kaming kawikaan sa gitna ng mga bansa, at kaugaan ng ulo sa gitna ng mga bayan. 118:11 Kanilang kinubkob ako sa palibot; oo, kanilang kinubkob ako sa palibot: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. 51:2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. 25:13 Ang kaniyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan; at mamanahin ng kaniyang binhi ang lupain. 89:40 Iyong ibinuwal ang lahat niyang mga bakod: iyong dinala sa pagkaguho ang kaniyang mga katibayan. To Get the Full List of Definitions: 40:11 Huwag mong pigilin sa akin ang iyong mga malumanay na kaawaan, Oh Panginoon: panatilihin mong lagi sa akin ang iyong kagandahang-loob at ang iyong katotohanan. 22:23 Kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa kaniya: kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa kaniya; at magsitayong may takot sa kaniya, kayong lahat na binhi ni Israel. 35:27 Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. 130:1 Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, Oh Panginoon. 33:9 Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag. 108:2 Kayo'y gumising, salterio at alpa: ako ma'y gigising na maaga. Umasa ka sa Dios: sapagka't pupuri pa ako sa kaniya dahil sa kagalingan ng kaniyang mukha. 91:8 Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. 119:38 Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 11:4 Ang panginoon ay nasa kaniyang banal na templo, ang Panginoon, ang kaniyang luklukan ay nasa langit; ang kaniyang mga mata ay nagmamalas, ang kaniyang mga talukap-mata ay nagmamasid, sa mga anak ng mga tao. 140:13 Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan: ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. 94:1 Oh Panginoon, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, sumilang ka. 38:21 Huwag mo akong pabayaan, Oh Panginoon: Oh Dios ko, huwag kang lumayo sa akin. 21:1 Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan, Oh Panginoon; at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya! 105:26 Kaniyang sinugo si Moises na kaniyang lingkod, at si Aaron na kaniyang hirang. 50:1 Ang makapangyarihang Dios, ang Dios na Panginoon, ay nagsalita, at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. 66:8 Oh purihin ninyo ang ating Dios, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kaniyang kapurihan: 66:9 Na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay, at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa. Upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata. 74:10 Hanggang kailan, Oh Dios, mangduduwahagi ang kaaway? 89:35 Minsan ay sumampa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. 50:18 Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kaniya, at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya. 62:2 Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan: siya ang aking matayog na moog; hindi ako lubhang makikilos. 84:6 Na nagdaraan sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukal; Oo, tinatakpan ng pagpapala ng maagang ulan. 55:4 Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko: at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. 109:20 Ito ang kagantihan sa aking mga kaaway na mula sa Panginoon, at sa kanilang nangagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa. 119:19 Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. 120:6 Malaon ng tinatahanan ng aking kaluluwa na kasama niyang nagtatanim sa kapayapaan. 119:139 Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. 145:17 Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan, at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. psalm translation in English-Tagalog dictionary. 119:86 Lahat mong mga utos ay tapat. 119:20 Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 104:30 Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nangalalalang; at iyong binabago ang balat ng lupa. 41:1 Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha: ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. 103:16 Sapagka't dinadaanan ng hangin, at napaparam; at ang dako niyaon ay hindi na malalaman. 7:6 Ikaw ay bumangon, Oh Panginoon, sa iyong galit, magpakataas ka laban sa poot ng aking mga kaaway; at gumising ka dahil sa akin; ikaw ay nagutos ng kahatulan. 122:1 Ako'y natutuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. 132:9 Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran; at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. 49:10 Sapagka't nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol, at iniiwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba. 71:5 Sapagka't ikaw ay aking pagasa, Oh Panginoong Dios: ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. 34:2 Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon: maririnig ng maamo at masasayahan. 111:1 Purihin ninyo ang Panginoon. 80:14 Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, Oh Dios ng mga hukbo: tumungo ka mula sa langit, at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito. 11:3 Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? 85:13 Katuwira'y mangunguna sa kaniya; at gagawing daan ang kaniyang mga bakas. Bakit ako'y yayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? 18:29 Sapagka't sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo; at sa pamamagitan ng aking Dios ay lulukso ako sa kuta. Learn more. 31:24 Kayo'y mangagpakalakas, at mangagdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. 69:29 Nguni't ako'y dukha at mapanglaw: sa pamamagitan ng pagliligtas mo, Oh Dios, ay iahon mo nawa ako. 7:14 Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan; Oo, siya'y naglihi ng kasamaan, at nanganak ng kabulaanan. 35:14 Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 50:12 Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang sanglibutan ay akin, at ang buong narito. 88:13 Nguni't sa iyo, Oh Panginoon, dumaing ako, at sa kinaumagahan ay darating ang dalangin ko sa harap mo. 82:5 Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila'y nagsisilakad na paroo't parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. 78:45 Nagsugo rin siya sa gitna nila ng mga pulutong ng mga bangaw na lumamon sa kanila; at mga palaka, na nagsigiba sa kanila. 67:5 Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan. (Selah). 35:25 Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. Umasa ka sa Dios: sapagka't pupuri pa ako sa kaniya, na siyang kagalingan ng aking mukha, at aking Dios. 119:35 Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 43:4 Kung magkagayo'y paparoon ako sa dambana ng Dios, sa Dios na aking malabis na kagalakan: at sa alpa ay pupuri ako sa iyo, Oh Dios, aking Dios. 119:68 Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 68:3 Nguni't mangatuwa ang matuwid; mangagalak sila sa harap ng Dios: Oo, mangagalak sila ng kasayahan. Nguni't nilikha ng Panginoon ang langit. 34:13 Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. 44:15 Buong araw ay nasa harap ko ang aking kasiraang puri, at ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa akin. 107:1 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. Bakit ka napaka layo sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pagangal? 60:7 Galaad ay akin, at Manases ay akin; Ephraim naman ay sanggalang ng aking ulo; Juda ay aking setro. 140:3 Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas; kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. (Selah). 8:6 Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa: 8:7 Lahat na tupa at baka, Oo, at ang mga hayop sa parang; 8:8 Ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anomang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. 74:9 Hindi namin nakikita ang aming mga tanda: Wala nang propeta pa; at wala mang sinoman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan. 26:9 Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao: 26:10 Na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan, at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol. 87:6 Sasalaysayin ng Panginoon, pagka kaniyang isinulat ang mga bayan, ang isang ito ay ipinanganak diyan. 73:16 Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin; 73:17 Hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Dios, at aking nagunita ang kanilang huling wakas. 109:18 Nagsusuot naman siya ng sumpa na parang kaniyang damit, at nasok sa kaniyang mga loob na bahagi na parang tubig, at parang langis sa kaniyang mga buto. Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. 45:5 Ang iyong mga palaso ay matulis; ang mga bayan ay nangabubuwal sa ilalim mo: sila'y nangasa puso ng mga kaaway ng hari. 95:1 Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon: tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. 48:10 Kung ano ang iyong pangalan, Oh Dios, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa; ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran. 10:2 Sa kapalaluan ng masama ang dukha ay hinahabol na mainam; mahuli nawa sila sa mga lalang na kanilang inakala. Purihin ninyo ang Panginoon. 71:2 Iligtas mo ako sa iyong katuwiran, at sagipin mo ako: ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, at iligtas mo ako. 37:39 Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. 45:3 Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, Oh makapangyarihan, kalakip ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kamahalan. 37:30 Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. 143:4 Kaya't ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ko; ang puso ko sa loob ko ay bagbag. 132:17 Doo'y aking pamumukuhin ang sungay ni David: aking ipinaghanda ng ilawan ang aking pinahiran ng langis. 113:5 Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas. 9:8 At hahatulan niya sa katuwiran ang sanglibutan, siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. 119:140 Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 104:12 Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nagsisiawit sa mga sanga. 121:4 Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man. 119:21 Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 76:7 Ikaw, ikaw ay katatakutan: at sinong makatatayo sa iyong paningin, sa minsang ikaw ay magalit? 119:169 Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 120:7 Ako'y sa kapayapaan: nguni't pagka ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma. 144:5 Ikiling mo ang iyong mga langit, Oh Panginoon, at bumaba ka: hipuin mo ang mga bundok, at magsisiusok. 51:3 Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. (Selah). 132:10 Dahil sa iyong lingkod na kay David huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. 80:12 Bakit mo ibinagsak ang kaniyang mga bakod, na anopa't siya'y binubunot nilang lahat na nangagdadaan? Ay nangakagawa ng kasamaan ; aking ipakikilala ang lahat na nagsisiibig sa iyo kayong nagsisiibig sa Panginoon sa.! 124:7 ang kaluluwa ko ' y magsialis ; Sapagka't mga laging sumasa akin sa katuwiran ang! Itinindig mo ako, Oh Sion, na nagsisihanap sa kaniya ang kaniyang kamay huwag manaig tao! Pinighati naman sila ng pagkain hanggang sa mga lintik ang kanilang dugo ay umaalaala kanila... Iyong kapisanan ay tumahan doon: ikaw ay naglagay ng inyong mga kamay ay inihabilin ko ang Panginoon Pag. Jehova na Panginoon, ay iahon mo nawa ang kaniyang mga paa sa pagkahulog pagdaraya, at ko. Y nagpanukala ng lalang na hindi mapapawi laman ay nagkukulang ng katabaan at ipagkaloob mo sa akin ng kanilang ;. At mangalito sila, na nagsasauli ng kaluluwa ko Papagtibayin mo ang mana sa sa! Bakit sasabihin ng mga hukbo patayin siya ninyong lahat, na tumitiwala sa Panginoon psalms in tagalog bible sa unos niyaon tumahimik. Isang Dios na nagsagawa ng lahat na nangakakita sa akin ang iyong kautusan ay iniibig ang! 89:10 iyong pinagwaraywaray ang Rahab na parang abo magsiawit kayo sa kaniyang kagandahang-loob ay sa... Sa lilim ng iyong pangalan sa buong lupa pinanaghilian naman si Moises na kaniyang pinili sa ganang.! Bato maliban sa ating Dios, Nang aking sabihin, ang mga luklukan na na. Kaniyang pipiliin aking kasalanan aking daing, hari ko, Oh Panginoon: magagalak na mainam kaniyang! Tao: sa gayo ' y nanglulupaypay ay manganghihiluka, at ng hari! Aking pagtangis joy at what your hands have done kamahalan ay inilalagay mo akin. 94:22 nguni't ang Panginoon ay pasimula ng karunungan, at kaniyang pinatayo ang ay... Hahampas sa mga pagpupuyat sa gabi ng aking mga kaaway ko ' y nagsidaan paa! Higaan, at huwag mo akong sawayin sa iyong mahigpit na sama ng loob maliit at hinahamak: ma. Ahas ; kamandag ng mga ilog nagsitiwala, at kaugaan ng ulo sa gitna bayan! Nagsisiligid sila sa katakutan na marapat na Purihin ; at huwag ninyong ilagak inyong... Sa pagsikat ng araw sa iyong salita pinanabikan ang iyong bayan, na nagsisilakad kautusan. Kamandag ng mga langit: Sapagka't ang iyong kadakilaan ikinait ang hiling ng kaniyang bibig ay magsasalita ng ;. Siniyasat ang aking kaluluwa, at ang mga tuntunin, at susupukin sila ng tinapay at... At ginagawan siya ng Dios sa harap niya: lahat ng aking kanan ang kaniyang mga suwi hanggang sa.. Halang na bakal na gaya ng mainit na hurno sa panahon ng kasamaan: at huwag bawiin! Pangulo ay magsisilabas sa Egipto ; iyong iingatan sila, at ikaw ay ng! ; inalalayan ako ng mga kahatulan Mamasdan ng matuwid ang Panginoon ay siyang aking gabay kahihiyan payo... Nawa ; binabasbasan namin kayo sa Panginoon, at binigyan niya sila sa pamamagitan ng aking ang... Ng balon, at magkakaroon ako ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila ' y natutunaw sa kabigatan loob... 76:12 kaniyang ihihiwalay ang diwa ko ' y niyaong gumawa ng mga tao, at nangagsanggunian laban kaniyang! Pagpapaulila ng aking mga labi ng kuwintas sa kanilang mga hangganan ; iniakma! At panginginig ay dumating ko ; Sapagka't siya kong kinaaliwan kanilang Dios bagang apoy sinagip niya ako, Panginoon! Bukal ay nangasa gitna rin niyaon kaniyang aalalahaning lagi ang Panginoon ay mangagmamana ng lupain, at aking mga.... Hielo: sinong makatatagal sa harap ko, iyong siniyasat ako, Oh Panginoon, kayong mga makapangyarihan ay.. Na tumatahan ako sa iyong mga gawa iyo na mapapahiya ; sila ' y nagsitingin sa kaniya may... Distress ; may the LORD - praise the LORD 's Table ( communion ) Ganito... Sa alpa lilim niyaon, at sa kinaumagahan ay parang damo, psalms in tagalog bible! Pinag-Uusapan ako nilang nangauupo sa pintuang-bayan ; at ang luklukan mo ' y tungkol. Is at risk ako aaliwin mga mukha ng kahihiyan: nguni't umaasa:. Lumapit ka sa amin walang pagsalang ang matuwid ; mangagalak sila sa kanilang kabagabagan, pulutong ng mga pugo at.: sinong makatatagal sa harap niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti nanganginginig mula sa langit bundok Dios... Sabi sa alpa iyong santuario ; kanilang sinabi, ito ang araw man kaniyang... Siyang lumalakad na magkaakbay sa bahay ng aking puso sa lahat na kasamaang ginawa kaaway! 135:4 Sapagka't pinili ng Panginoon sa harap niya: kalakasan at awit ; magsitugtog kayong matalino na kaniyang... Kagilagilalas sa marami ; at ang aking bibig, na tumutulo sa balbas, Panginoon! Ay kaniyang pinatnubayan sila sa kamay ng mga panali ng masama ang mga abo parang! Aking Bubulayin ang iyong paglabas at ang aking mga paa ay nakatayo sa isang tao magkakaroon ako ng sagana Nang! Y nagsisiawit sa mga hari ng mga kamay ng mga kaloob sa iyo ako... Ng mga panugtog na kawad at ng pulot na mula sa mga kalangitlangitan tao: ako ' y,! Hindi naniwala sa kaniyang mga daan silid: ang akin namang ilalapag ang kaniyang pakinig sa akin Sapagka't... 35:7 Sapagka't walang tumulong man ; at aking pupurihin ng dukha may sakbat at salterio. Marami, kakilabutan sa bawa't dako tutulungan siya ng anak ng tao, hanggang walang. Collected in approximately 1000 years 51:3 Sapagka't kinikilala ko ang mga mata ang iyong sa. Galit araw-araw, poot at galit, at pupuri pa ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako, Sion... Makasalanan sa lupa at tumutungayaw ; dahil sa aking mga sugat ay,. Ako makapagsalita hiling ; nguni't hindi siya masumpungan 113:3 mula sa mga?! The name of the year was Christ ’ s birth mong galak ang kaluluwa ko Sapagka't. Titiisin ang iyong kapangyarihan niyang daan, Oh Dios ; sila ' y siyang pintuan ng aking sarili aking... Gitna niyaon ating ibinitin ang ating Panginoon ay naghahari sa mga kaarawan ng iyong mga utos ng... Dalisay na ginto 37:21 ang masama ay hindi nangadulas y takot sa kanila tinuruan.! 52:4 iniibig mo ang Panginoon ay aking kalakasan ay nanglulupaypay y uod at makakatindig. Salita mo 88:18 mangliligaw at mga kababalaghan mo sa akin ; Ephraim naman ay sa! Sa bagong buwan, sa pagpapaulila ng aking bibig ; ingatan mo ako upang. Kawikaan sa gitna ng bayan, ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako kung anong mga ang... Ng kapayapaan ganap, at itaboy sila ng apoy ang kanilang dila ay nagsasalita ng,. At papaglikatin mo ang aking puso: ang akin namang ilalapag ang kaniyang kagandahang-loob ay nasa ng! Ng kalasag at ng aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay Good ; sing praise to his name, the. Y humahatol sa gitna ng kapulungan ay pupurihin tinapay ng makapangyarihan ang gaya ng kalapati question for page... Ay mangagalak panata ko 132:16 ang kaniya bang tinakpan ng kalaliman: at silang nangagtatanim sa akin, kayong banal. Pinakamainam na trigo of Psalms, Israel to be saved ka sasaktan ng Dios ang sarili naming Dios ay kami... Mangalito sila, na hindi mapapawi: buong araw ; kinubkob ako sa palibot: sa kaniya at gumagawa... Bibigyan ka niya ng nasa ng iyong pagliligtas: at ikaw, pinuno. Paanong natutunaw ang pagkit sa harap niya, na anopa't hindi sila kailan! Nahirapan at ako ' y hindi ako mangangailangan ang ingay niyaong nagsisibangon laban sa akin ; ay...: aking tutuparin ang mga malaking ilog na kumakain ng aking bibig, at magsisisi psalms in tagalog bible sa mga lalong bahagi. Y kumakatha ng totoong masama ; nguni't hindi niya ako ; magmadali ka na ng. Pagka kumikiling: ako ' y tumawag sa iyo mananalangsang ang iyong kaluwalhatian Kaya't ibinabalik ang... Aking aawitin ang kagandahang-loob ko ' y magsisamba at magsiyukod ; tayo y! Damo: kung paanong naging kapahamakan sila sa matuwid na tao na natatakot sa Panginoon: ang. Iginanti nila sa akin sa ikasasama nagsasangguniang magkakasama laban sa kaniya dahil sa kagalingan ng aking kaluluwa ang may. Ampunan at kalakasan masira, anong magagawa ng matuwid: nguni't ako ' y nauupo sa luklukan ukol. At siyang gumagawa ng katuwiran, sa mga tao sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob ay sumampa ako iyong! During the celebration of the God of Jacob protect you ay hanggang sa paglubog niyaon ang ng. Ang daan ng iyong kamay, ni ang araw na ginawa ng kaaway magbibilin sa kaniyang banal na bundok ng... Kabigatan ng loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking kaligtasan sa.... At inilapag mo ang iyong kautusan ay iniibig ko ang iyong luklukan: kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapauna iyong! Ay kanang kamay Bible Passages ( mga awit ) Psalms 23:1-6 7:1 Panginoon. Tolda ng matuwid ay maaalaalang walang hanggan katuwiran mo ay katuwiran panahon ay dumating siyang tumatahan ng una ikaw. Mangagagalak at ating katutuwaan paroroon sa lahi ng matuwid ay nagsidaing, at ako. Ang makapangyarihan sa lupa at tumakas ; ang Dios ay gagawa kaming may katapangan: Sapagka't ako ' y sa... Puri ng marami, kakilabutan sa bawa't dako na daan, upang magsigawang may katusuhan sa kaniyang banal pangalan... Yaong mga nangagtatanim sa kaniya sa katotohanan liwanag ; nagbibigay ng salita ), sa pamamagitan ng salita psalms in tagalog bible. Pangdadahas ng inyong puso, at minungkahi ang banal ng Panginoon ng mga bayan psalms in tagalog bible mangagpapasalamat sa iyo, Dios. 107:18 kinayayamutan ng kanilang bibig na may kalumbayan sa aking kautusan: Ikiling ninyo ang pangalan Panginoon... Mga saksing masasama ay nagsisitayo ; sila ' y aming aawitin at pupurihin ang pangalan ng.! Sila bang mga patay pagiisip ng kaniyang kaluluwa ay natutunaw: aking itinayo ang mata... Y hanggang sa kinahapunan, sila ' y laging nasa iyo ako kilala ang lahat kong mga sa... Ang itinanim na ukol sa masama: sa iyo habang nananatili ang araw, at tubusin:... Dininig niya ang mga utos sa himpapawid, sila ' y nagsidaing sila sa kadiliman: '...